REGULAMIN SKLEPU W SERWISIE EGOBODY.PL

I WSTĘP

1. Egobody Jarosław Jakubowski zarejestrowany ul. Zwycięska 14AB, 53-033 Wrocław, NIP 949-160-77-78, REGON 301451540 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: egobody.pl/sklep (zwane dalej ‘Sklepem’). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Egobody Jarosław Jakubowski zarejestrowany ul. Zwycięska 14AB, 53-033 Wrocław, NIP 949-160-77-78, REGON 301451540.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania zakupu usług oraz korzystania ze Sklepu.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, zakresie usług jakie obejmuje, czasie ważności etc.
6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Egobody umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Egobody z siedzibą we Wrocławiu.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Egobody zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia. Przed odmową realizacji Egobody podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówienia
7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nie rozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. Klient składając zamówienie nie dokonuje trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do dalszej realizacji zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości lub wariantu, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Egobody co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, a także jego sposobu realizacji.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych tpay.com lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 8. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
3. Klient płaci cenę za zamówione Towary przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com. W przypadk braku otrzymania płatności na rachunek Egobody lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu tpay.com) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia.
4. Egobody zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
5. Płatność przelewem bankowym jako metody płatności polega na przekierowaniu do formularza zapłaty tpay.com, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez tpay.com jako agenta rozliczeniowego.

V. REKLAMACJE TOWARÓW

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja winna zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ego@egobody.pl.
3. Egobody ma obowiązek potwierdzić wpłynięcie Reklamacji oraz pisemnie odpowiedzieć na reklamację ze wskazaniem jej uwzględnienia lub nieuwzględnienia.
4. W razie uwzględnienia reklamacji Egobody poinformuje Klienta mailowo o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia albo zwrotu ceny uiszczonej za Zamówienie.
5. W razie stwierdzenia przez Egobody, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z Zamówieniem, Egobody poinformuje Klienta drogą mailową o fakcie nieuwzględnienia reklamacji przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6.  Czas rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

VI INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 pkt b).
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną wg. pkt. V niniejszego regulaminu.
5. Egobody informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VII ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów (Imię, Nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu) podawane podczas składania zamówień w Sklepie są przetwarzane przez Egobody wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klient otrzymuje podczas rejestracji w Sklepie i składania zamówienia.
2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
6. Egobody zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

Opublikowano 18.05.2018