KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Egobody Jarosław Jakubowski zarejestrowany ul. Trawowa 27/2, 54-614 Wrocław, NIP 949-160-77-78, REGON 301451540., zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:

 • a) zawierania i wykonywania umowy o świadczenie:
  1. usług treningów personalnych (w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem stanu zdrowia, przechowywania wyników pomiaru składu ciała i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi treningów personalnych),
  2. usług masaży (w tym planowania masażu z uwzględnieniem stanu zdrowia i przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminu masażu),
  3. usług dietetycznych (w tym tworzenia zaleceń żywieniowych, jadłospisu i konta klienta w programie Kcalmar w celu otwarcia dostępu do aplikacji mobilnej z jadłospisem oraz przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przez klienta wyników badań laboratoryjnych i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi opieki dietetycznej)
 • b) prowadzenia ewidencji klientów przez Administratora na wewnętrzne potrzeby Administratora (np. w celach księgowych, rozliczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń)
 • c) zapewnienia bezpieczeństwa budynków i pomieszczeń (w tym videomonitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń)
 • d) marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru;
 • e) archiwizacji;

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 9 ust. 2 RODO stanowi:

 • a) wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie,
 • b) wykonanie umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy
 • c) prawnie uzasadniony interes administratora,
 • d) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem:

 • a) Prawidłowego wykonania umowy przez Administratora
 • b) przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego
  – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Administrator, a także:

 • a) Współpracujący z Administratorem trenerzy personalni świadczący usługi dla klientów Administratora
 • b) Zewnętrzna firma księgowa
 • c) Obsługa IT

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Administratora, w formie wiadomości e-mail na adres ego@egobody.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail. Zwracamy jednak uwagę, iż powyższe działania z Państwa strony uniemożliwią wykonanie umowy o świadczenie usług, a ponadto spowodują, iż nie będą Państwo otrzymywać bieżących informacji i informacji marketingowych od Administratora.
7. W razie innej niż zgoda podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia współpracy, przedawnienia/dochodzenia roszczeń.
8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.