Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Egobody Jarosław Jakubowski zarejestrowany ul. Trawowa 27/2, 54-614 Wrocław, NIP 949-160-77-78, REGON 301451540., zwany dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:
a) zawierania i wykonywania umowy o świadczenie:
i. usług treningów personalnych (w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem stanu zdrowia, przechowywania wyników pomiaru składu ciała i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi treningów personalnych),
ii. usług masaży (w tym planowania masażu z uwzględnieniem stanu zdrowia i przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminu masażu),
iii. usług dietetycznych (w tym tworzenia zaleceń żywieniowych, jadłospisu i konta klienta w programie Kcalmar w celu otwarcia dostępu do aplikacji mobilnej z jadłospisem oraz przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przez klienta wyników badań laboratoryjnych i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi opieki dietetycznej)
b) prowadzenia ewidencji klientów przez Administratora na wewnętrzne potrzeby Administratora (np. w celach księgowych, rozliczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń)
c) zapewnienia bezpieczeństwa budynków i pomieszczeń (w tym videomonitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń)
d) marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru;
e) archiwizacji;
1) Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 9 ust. 2 RODO stanowi:
a) wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie,
b) wykonanie umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy
c) prawnie uzasadniony interes administratora,
d) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
2) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem:
a) Prawidłowego wykonania umowy przez Administratora
b) przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego
– co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
3) Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Administrator, a także:
a) Współpracujący z Administratorem trenerzy personalni świadczący usługi dla klientów Administratora
b) Zewnętrzna firma księgowa
c) Obsługa IT
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Administratora, w formie wiadomości e-mail na adres ego@egobody.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail. Zwracamy jednak uwagę, iż powyższe działania z Państwa strony uniemożliwią wykonanie umowy o świadczenie usług, a ponadto spowodują, iż nie będą Państwo otrzymywać bieżących informacji i informacji marketingowych od Administratora.
5) W razie innej niż zgoda podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia współpracy, przedawnienia/dochodzenia roszczeń.
6) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
7) Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.