Klauzula informacyjna (RODO)

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Egobody Jarosław Jakubowski zarejestrowany ul. Trawowa 27/2, 54-614 Wrocław, NIP 949-160-77-78, REGON 301451540., zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. zawierania i wykonywania umowy o świadczenie:
   • usług treningów personalnych (w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem mojego stanu zdrowia, przechowywania wyników pomiaru składu ciała i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi treningów personalnych),
   • usług masaży (w tym planowania masażu z uwzględnieniem mojego stanu zdrowia i przechowywania danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie umawiania terminu masażu),
   • usług dietetycznych (w tym tworzenia zaleceń żywieniowych, jadłospisu i konta pacjenta w programie Kcalmar w celu otwarcia dostępu do aplikacji mobilnej z jadłospisem oraz przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przeze mnie wyników badań laboratoryjnych i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi opieki dietetycznej)
  2. prowadzenia ewidencji klientów przez Administratora na wewnętrzne potrzeby Administratora (np. w celach księgowych, rozliczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń)
  3. zapewnienia bezpieczeństwa budynków i pomieszczeń (w tym videomonitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń)
  4. marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru;
  5. archiwizacji;
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 9 ust. 2 RODO stanowi:
  • wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie,
  • wykonanie umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy
  • prawnie uzasadniony interes administratora,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem:
  • prawidłowego wykonania umowy przez Administratora
  • przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Administratora w formie kontaktu telefonicznego-co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Administrator, a także:
  • Zewnętrzna firma księgowa
  • Obsługa IT
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Administratora, w formie wiadomości e-mail na adres… lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail. Zwracamy jednak uwagę, iż powyższe działania z Państwa strony uniemożliwią wykonanie umowy o świadczenie usług, a ponadto spowodują, iż nie będą Państwo otrzymywać bieżących informacji i informacji marketingowych od Administratora.
 7. W razie innej niż zgoda podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia współpracy, przedawnienia/dochodzenia roszczeń.
 8. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.